V čem vynikáme

Naše společnost poskytuje komplexní služby při přípravě a realizaci staveb pro občanskou, technologickou a dopravní vybavenost
01
 • Výkon činnosti technického dozoru stavebníka
 • Výkon inženýrsko-investiční činnosti při přípravě a realizaci
 • Výkon podpory technického dozoru stavebníka
 • Spolupráce při provádění stavebních prací i po dokončení stavby
 • Odborné posudky
 • Řízení staveb dle smluvních podmínek FIDIC
02

Příprava staveb

 • Zajištění stanovisek dotčených orgánů státní správy, samosprávy a správců technické a dopravní infrastruktury
 • Příprava podkladů a smluvních dokumentů  pro vydání územního rozhodnutí, stavebního povolení, apod.

 

Majetkoprávní činnost a doplňková inženýrská činnost při a po realizaci stavby

 • Spolupráce s dotčenými orgány státní správy, se správci sítí, s vlastníky pozemků, se zhotovitelem apod.
 • Příprava smluv o zřízení věcného břemene a služebnosti, zápisy do KN
 • Majetkoprávní vypořádání
 • Zajišťování inženýrské činnosti pro účely předčasného užívání stavby, zkušebního provozu a kolaudace stavby 
03
 • Finanční poradenství a kontrola projektů ve stádiu přípravy a realizace
 • Dohled nad financováním projektů z prostředků OPD, CEF, SFDI ve stádiu realizace
 • Claim management, konzultace, poradenství, claimová agenda
 • Administrace změn v souladu s platnou legislativou, posouzení oprávněnosti, cenová posouzení, evidence ZBV
04
 • Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi dle platné legislativy
 • Přípravná a realizační fáze staveb
 • Vypracování plánů BOZP
 • Revize realizační dokumentace ve vztahu k BOZP
 • Profesní školení

Zajišťování úkolů v prevenci rizik

 • Provádění preventivních kontrol BOZP na pracovištích
 • Navrhování vhodné organizace BOZP a systému řízení prevence rizik
 • Sledování a dodržování právních předpisů BOZP
 • Zpracování a aktualizace dokumentace BOZP
 • Spoluúčast při jednáních s kontrolními a inspekčními orgány
05
 • projekční činnost v oboru zakládání staveb a geotechniky
 • geotechnické posouzení základových poměrů staveb
 • geotechnický dozor při realizaci staveb
 • oprávnění k činnosti prováděné hornickým způsobem
06
 • Analýza aktuálního stavu řízení projektů v organizaci
 • Návrh / úprava pravidel projektového řízení
 • Příprava klíčových pracovníků – projektových manažerů, členů týmu, managementu organizace
 • Provázání projektů se strategickými cíli organizace
07
 • Analýza aktuálního stavu projektového portfolia, identifikace hlavních problémů a návrh jejich řešení
 • Metodická podpora při nastavování systému řízení projektů v organizaci
 • Sběr a analýza informací, tvorba reportů a doporučení top managementu
08
 • Geodetická kontrolní měření
 • Výkon činnosti geodeta ÚOZI