GDPR

 1. Identifikační a kontaktní údaje správce IPSUM CZ s.r.o., IČO 25701347, DIČ CZ25701347, se sídlem Olšanská 2643/1a, 130 00 Praha 3, podnikající jako právnická osoba zapsána v OR vedeném u Městského soudu v Praze, spis. zn. C 62456, dále jako „společnost“, je správcem osobních údajů dle definice nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení
  o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“). Společnost je možné kontaktovat na emailu info@ipsumcz.cz.
 2. Pověřenec pro ochranu osobních údajů: Společnost nemá jmenovaného pověřence pro ochranu osobních údajů.
 3. Zásady zpracování osobních údajů. Společnost dodržuje následující zásady:
  • Osobní údaje jsou zpracovávány korektně, zákonným a transparentním způsobem pro konkrétní výslovně vyjádřené účely.
  • Osobní údaje jsou zpracovány v přiměřené, relevantní a omezené míře ve vztahu k účelu, ke kterému jsou zpracovány.
  • Jsou přijata opatření, aby osobní údaje byly přesné a v případě potřeby aktualizované.
  • Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou ve vztahu ke konkrétnímu účelu zpracování.
  • Zpracování osobních údajů je zabezpečeno adekvátním způsobem přiměřené účelu zpracování, tak aby byla zajištěna úroveň zabezpečení odpovídající všem rizikům včetně zavedení dostatečných organizačních a technických opatření, tak aby byla zachována integrita a důvěrnost.
  • Srozumitelně informujeme o zpracování vašich osobních údajů.
 4. Způsoby zpracování osobních údajů: Společnost zpracovává osobní údaje manuálně i automatizovaně v rámci našeho elektronického obchodu. Nedochází k automatizovanému vyhodnocování ani profilování.
 5. Příjemci osobních údajů: Společnost zpřístupňuje osobní údaje vlastním zaměstnancům a zpracovatelům pro plnění povinností v rámci jednotlivých účelů zpracování či třetím osobám z jiných důvodů v souladu se zákonem. Se všemi příjemci osobních údajů je uzavřena smlouva příslušného typu jejímž obsahem je závazek dodržovat povinnosti plynoucí z nařízení GDPR.
 6. Účely zpracování osobních údajů:
  1. Obchodní činnost: Společnost přijímá a zpracovává osobní údaje získávané při obchodní činnosti. Jedná se o nezbytné osobní údaje poskytnuté subjekty údajů při kontaktu, poptávce, objednávce, uzavření a plnění smlouvy, zejména fakturační a administrativní kontakty. Během plnění smlouvy jsou osobní údaje předávány subdodavatelům a dalším zpracovatelům ke splnění právních povinností (např. účetní firmě za účelem zpracování účetnictví). Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu určenou právními povinnostmi, max. 10 let.
  2. Identifikace uživatele na webových stránkách: Společnost používá cookies na webových stránkách. Více informací ke cookies naleznete zde.
 7. Práva subjektu údajů: Subjekt údajů může uplatnit následující práva:
  • právo na přístup k osobních údajům – správce na základě žádosti vydá potvrzení zda a jaké osobní údaje, které se ho týkají, jsou zpracovány a jakým způsobem (dle článku 13-15). Žádost o poskytnutí informací je zdarma, opakovaná žádost může být zpoplatněna administrativním poplatkem. Informace jsou poskytovány elektronicky pokud subjekt údajů nepožádá jinak.
  • právo na opravu – správce je povinen opravit bez zbytečného odkladu nepřesné a neúplné informace o subjektu údajů (dle článku 16)
  • právo na výmaz (právo být zapomenut) – správce je povinen bez zbytečného odkladu smazat osobní údaje, které se subjektu údajů týkají a nejsou již potřeba pro dané účely zpracování (dle článku 17)
  • právo na omezení zpracování – správce je povinen omezit zpracování osobních údajů v případě kdy subjekt údajů popírá přesnost osobních údajů, zpracování je protiprávní, správce již nepotřebuje osobní údaje ke zpracování ale subjekt údajů požaduje určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, do doby ověření oprávněnosti námitky vůči zpracování (dle článku 18)
  • právo na námitku vůči zpracování – subjekt údajů může vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají a nejsou zpracovány na základě souhlasu, v případech zpracování na základě oprávněného zájmu správce či proti zpracování automatizovanými prostředky (dle článku 21)
  • právo na přenositelnost – subjekt údajů má právo na přenos osobních údajů k jinému správci ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu (dle článku 20)
  • právo na odvolání souhlasu – subjekt údajů má právo kdykoliv odvolat udělený souhlas. Podrobnosti jsou uvedeny v předchozích bodech zpracování osobních údajů (dle článku 7).
  • právo na podání stížnosti u dozorového úřadu – subjekt údajů má právo podat stížnost na domnělé porušení nařízení GDPR (dle článku 77). Kontakty na místní dozorový Úřad na ochranu osobních údajů naleznete na stránkách www.uoou.cz
 8. Závěr: Tyto zásady jsou platné a účinné od 1.5.2018. Aktuální znění je zveřejněno na webových stránkách.