Modernizace D1

Místo

Česká republika

Cena stavby

0

Období

10/2018 – 1/2021

Investor

ŘSD ČR

Projekt řeší modernizaci dálnice D1 v tzv. Úseku 02 od km 20,854 do km 29,500 – s výjimkou úseku mezi km 23,350 – 24,350, který zahrnuje modernizaci historického mostu přes údolí Šmejkalky a je předmětem samostatné stavby (tzv. Úsek 01). Celková délka modernizovaného Úseku 02 tak činí 7,646 km. Řešený úsek začíná v prostoru mimoúrovňové křižovatky Mirošovice a končí v následné mimoúrovňové křižovatce Hvězdonice. Předmětem stavebního objektu je především kompletní výměna nevyhovujícího krytu v úsecích s betonovou i živičnou vozovkou. Současně s výměnou krytu vozovky bude provedeno její rozšíření tak, aby v základním příčném uspořádání byla celková šířka zpevnění u každého jízdního pásu minimálně 11,5 m. tj. rozšíření z kategorie D 26,5 na kategorii D 28.

Na řešeném úseku se nacházejí dvě mimoúrovňové křižovatky – Mirošovice (EXIT 21) a Hvězdonice (EXIT 29), na kterých dojde k úpravě napojení a k výměně krytu vozovky křižovatkových větví.
Předmětem stavby je dále modernizace mostních objektů, úprava odvodnění dálnice, úprava dopravního značení a prvků dopravní telematiky. Celkově se jedná o modernizaci celkem 7 dálničních mostních objektů včetně dvou velkých estakád přes údolí Mnichovky u Hrusic a přes údolí Sázavy u Hvězdonic. Modernizován bude rovněž jeden nadjezd u Mirošovic, který převádí přes dálnici silnici II/508 a je ve vlastnictví Středočeského kraje. Na úseku 02 se nachází čtyři další nadjezdy (včetně železničního mostu převádějícího trať Benešov u Prahy – Praha Hl.n.), které však šířkově vyhovují i rozšířené dálnici a zůstanou tak bez úprav.

Řešený úsek je součástí celkové modernizace dálnice D1 v úseku mezi Mirošovicemi a Kývalkou. Jejím cílem je zlepšení stavebně technického stavu dálnice, jeho uvedení do souladu s platnými technickými normami a předpisy, zvýšení bezpečnosti a kapacity dálnice D1.

Prováděné práce:

  • Provádění technického dozoru stavby
  • Kontrola finanční prostavěnosti díla v souladu se Smlouvou o dílo a harmonogramem výstavby
  • Posuzování změn během výstavby
  • Kvalitativní kontrola stavby