D35 Časy – Ostrov

Místo

ŽST Uhersko, Pardubický kraj

Cena stavby

0
Kč bez DPH

Období

12/2018 – 12/2023

Investor

ŘDS

Popis stavebních prací: Výstavba dálnice D35 v úseku od obce Časy po obec Ostrov v délce cca 14,7 km.

Stavba dálnice D35 Časy – Ostrov umožní převedení dopravy ze silnice I/35 mezi Holicemi a Zámrskem. Dálnice D35 bude nejdůležitější pozemní komunikací NUTS 2 Severovýchod, který sdružuje Liberecký, Královéhradecký a Pardubický kraj. Jedná se o novostavbu čtyřpruhové dálnice kategorie R25,5/120 v délce 14,700 km, s živičným krytem, vybavenou systémem SOS a nezbytným odvodněním. Začátek stavby navazuje v km 16,800 (142,800 provozní staničení) na předchozí stavbu D35 Opatovice nad Labem – Časy. Od Časů trasa pokračuje kolem vyhlášené ptačí oblasti Komárov do prostoru MÚK Dašice, kde kříží silnici II/322. Dále trasa pokračuje podél jižní strany Dolní a Horní Rovně a obloukem se stáčí jihovýchodně do prostoru mezi Turovem nad Loučnou a Uherskem. Železniční trať č.010 Praha – Česká Třebová kříží nadjezdem v ŽST Uhersko a pokračuje k obci Ostrov, kde je navržena MÚK Ostrov, která propojuje D35 se silnicí I/17. Od MÚK Ostrov trasa pokračuje v levostranném oblouku až do konce stavby na hranici k.ú. Ostrov.

Na úseku D35 Časy – Ostrov je navržena oboustranná odpočívka. Jedná se o stavbu dálnice budovanou ve volném terénu s četným křížením stávajících silnic a místních komunikací s řadou malých mostních objektů kromě estakády přes Loučnou a mostu přes železniční stanici Uhersko, s přeložkami inženýrských sítí a poměrně složitým systémem odvodnění daným konfigurací terénu, vodními poměry na stávajících tocích v zájmovém území. V konci stavby je v cca km 31,500 (157,500 provozní staničení) navrženo provizorní napojení na silnici I/17.

Zajímavostí je most přes hlavní železniční koridor, který se do své definitivní polohy umístí otočením svých dvou téměř dokončených částí, které se spojí nad tratí. Tato technologie se bude v ČR realizovat poprvé.