I/8 TEPLICE

I/8 Teplice, most ev. č. 8-053a.1 a 8-053a.2

Detaily projektu

Místo:
Česká republika

Cena stavby:
16 mil. Kč.

Období:
03/2018 – 12/2018

Investor:
ŘSD ČR


Popis stavebních prací

Jedná se o opravu stávajícího silničního mostu o jednom poli na silnici I. třídy v intravilánu města Teplice, délka mostu je 25,94 m.

Oprava spočívá ve výměně nevyhovující nosné konstrukce, úložných prahů, přechodových desek, částí křídel a sanace části spodní stavby přibetonávkou.


Druhy poskytovaných služeb

  • Provádění technického dozoru v rámci realizace stavby
  • Kontrola finanční prostavěnosti díla v souladu se Smlouvou o dílo a harmonogramem výstavby
  • Kvalitativní kontrola stavby
  • Výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi