I/61 KLADNO

I/61 Kladno - exit R7 etapa I., oprava komunikace

Detaily projektu

Místo:
Česká republika

Cena stavby:
37 mil. Kč.

Období:
04/2018 – 07/2018

Investor:
ŘSD ČR


Popis stavebních prací

Silnice I/61 tvoří páteřní komunikaci v daném území, stavbou jsou dotčena katastrální území obcí Makotřasy, Lidice, Buštěhrad a Dubí u Kladna v okrese Kladno, Středočeský kraj.

Jedná se o opravu komunikace I. třídy v úseku od mimoúrovňové křižovatky s dálnicí D7 po úrovňovou křižovatku se silnicí III. třídy v délce 5,0 km. Stavbou je opraveno především asfaltové souvrství, částečně celá konstrukce vozovky, dále je zahrnuto zřízení ochranných ostrůvků u stávajících přechodů pro chodce a změna typu průsečné křižovatky na křižovatku okružní.


Druhy poskytovaných služeb

  • Provádění technického dozoru investora v rámci realizace stavby
  • Kontrola finanční prostavěnosti díla v souladu se Smlouvou o dílo a harmonogramem výstavby
  • Kvalitativní kontrola stavby
  • Výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi
  • Geodetická činnost