I/3 Bystřice – Tožice

Oprava komunikace

Detaily projektu

Místo:
Česká republika

Cena stavby:
109 mil. Kč

Období:
03/2019 – 06/2019

Investor:
ŘSD ČR

Popis stavby:

Řešeným územím je pouze těleso silnice I/3 vč. křižovatkové větve Bystřice v úseku km 19,958 – 26,058 provozního staničení. Začátek úpravy leží za křižovatkou se silnicí III/1113, konec úpravy na konci rovného úseku za silničním mostem přes železniční trať Praha – Tábor. Stavba leží v extravilánu v nezastavěném území s nadmořskou výškou 364 – 434 m n.m.

Silnice I/3 je obousměrnou dvoupruhovou (místy třípruhovou) pozemní komunikací v extravilánové úpravě s nezpevněnými krajnicemi. V řešeném úseku se nachází celkem čtyři křižovatky, 3 stykové, jedna značena jako průsečná. Dvě z nich mají odbočovací pruhy.

Délka řešeného úseku je 6 100 m na I/3 + 345 m na větvi, celkem 6 445 m.

POSKYTOVANÉ SLUŽBY:

Výkon stavebního dozoru:

  • Kvalitativní kontrola stavby
  • Kontrola finanční prostavěnosti díla v souladu se Smlouvou o dílo
  • Kontrola postupu prací s harmonogramem výstavby
  • Další

Geodetické práce:

  • Ověřování rozměrů provedených prací pro jejich odsouhlasení nebo převzetí
  • Ověřování geodetické dokumentace skutečného provedení stavby