D35 Časy – Ostrov

Detaily projektu

Místo:
Česká republika

Orientační cena stavby:
3,2 mld. Kč

Realizace:
2018 – 2022

Objednatel:
ŘSD ČR

Dopravní význam stavby:

Výstavba dálnice D35 v úseku Časy – Ostrov umožní převedení dopravy ze silnice I/35 mezi Holicemi a Zámrskem. Potřebnost a naléhavost stavby vyplývá z dopravní funkce a zatížení silnice I/35 Hradec Králové – Holice – Vysoké Mýto, která je v současné době na hranici únosnosti z hlediska kapacity, bezpečnosti dopravy a obyvatel, tak i z vlivů provozu na životní prostředí.

Popis stavby:

Trasa začíná u obce Časy a prochází jihovýchodním směrem mezi obcí Roveň na severu a obcemi Dašice, Prachovice, Platěnice a Čeradice na jihu. Mezi Turovem a Uherskem přechází řeku Loučnou a stáčí se k Vysokému Mýtu a končí mezi Opočnem a Ostrovem. Dál bude provizorně napojena na silnici I/17. Součástí stavby je také výstavba křižovatek, z toho dvou mimoúrovňových, mostů, přeložek, protihlukových stěn a úpravy silnic druhé a třetí třídy. Vzniknou rovněž dvě odpočívadla v obou směrech.
Nejvýznamnějšími mostními objekty jsou přechody přes vodní toky Zadní Lodrantka, Lodrantka, Točivý potok a Loučná. Dálnice také překlene nadjezdy dvě železniční tratě, a to Praha – Česká Třebová a Chrudim – Borohrádek.

Poskytované služby:

Výkon technického dozoru stavby:

  • kvalitativní kontrola stavby
  • kontrola finanční prostavěnosti díla v souladu se Smlouvou o dílo
  • kontrola postupu prací s harmonogramem výstavby
  • další

 

Výkon koordinátora BOZP:

  • činnost pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi v souladu s platnou legislativou