Služby

Společnost poskytuje následující služby:

Technický dozor stavebníka

 • Výkon činnosti technického dozoru stavebníka
 • Výkon inženýrsko-investiční činnosti při realizaci
 • Výkon podpory technického dozoru stavebníka
 • Spolupráce při provádění a po dokončení stavby
 • Odborné posudky
 • Řízení staveb dle smluvních podmínek FIDIC

Inženýrská činnost

 • Zajištění stanovisek dotčených orgánů státní správy, samosprávy a správců inženýrských sítí
 • Příprava podkladů pro vydání územního rozhodnutí, stavebního povolení apod.
 • Majetkoprávní činnost
 • Vypracování návrhu na vydání koulaudačního rozhodnutí

Ekonomika staveb

 • Kontrola a poradenství při čerpání financí staveb
 • Claim management
 • Dohled nad financováním projektů z prostředků OPD, CEF, SFDI
 • Kontrola oprávněnosti změn, spolupráce při jejich evidenci, posouzení

Koordinátor BOZP

  • Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi
   • Přípravná a realizační fáze staveb
  • Vypracování plánů BOZP
  • Revize realizační dokumentace ve vztahu k BOZP
  • Výkon činnosti koo BOZP provádíme v souladu s platnou legislativou
  • Profesní školení

Zajišťování úkolů v prevenci rizik

 • Provádění preventivních kontrol BOZP na pracovištích
 • Navrhování vhodné organizace BOZP a systému řízení prevence rizik
 • Sledování a dodržování právních předpisů BOZP
 • Zpracování a aktualizace dokumentace BOZP
 • Spoluúčast při jednáních s kontrolními a inspekčními orgány

Projektový management

 • Analýza aktuálního stavu řízení projektů v organizaci
 • Návrh / úprava pravidel projektového řízení
 • Příprava klíčových pracovníků – projektových manažerů, členů týmu, managementu organizace
 • Provázání projektů se strategickými cíli organizace

Supervize

 • Analýza aktuálního stavu projektového portfolia, identifikace hlavních problémů a návrh jejich řešení
 • Metodická podpora při nastavování systému řízení projektů v organizaci
 • Sběr a analýza informací, tvorba reportů a doporučení top managementu

Geodetické práce

 • Geodetická kontrolní měření
 • Výkon činnosti geodeta ÚOZI